پایان نامه راهکار برای توسعه مکانی فیزیکی بهینه شهری

16,500 تومان

توضيحات بيشتر

نام کامل:

پایان نامه ارائه راهکار برای توسعه مکانی فیزیکی بهینه شهری با تاکید بر پارامترهای طبیعی با استفاده از مدل تلفیقی فازی AHP

چکیده

با پیشرفت برق آسای دنیای کنونی در تمام زمینه ها، نیاز بشری نیز در حال ازدیاد است. این توسعه روز افزون به همراه استفاده از زمین، بدون در نظر گرفتن تفاوت های اکولوژیکی و پتانسیل های محیطی باعث پیامد های ناگواری هم چون فرسایش خاک، بیابان زایی، کاهش سطح مراتع و جنگل ها و غیره می شود. شناخت ساختار طبیعی ناحیه از یک طرف می تواند موجب وسعت بینش و معرفت از محیط گشته و از سوی دیگر امکان هرگونه حرکت سنجیده و اندیشیده را در محیط از سوی انسان در قالب یک سیستم منظم فراهم می سازد. یکی از ویژگی های عصر ما شهرنشین شدن جمعیت و افزایش جمعیت شهر ها و در پی آن توسعه شهر های کوچک و بزرگ است که به ضرر اراضی کشاورزی می باشد .

بنابراین با توجه به توسعه روزافزون شهر ها مشکلات بیش تری نیز به وجود می آید و به صورت مسائل بسیار جدی در زندگی روزمره ی بشر ظاهر می شوند. از سویی نمی توان توسعه شهری را که از جنبه های ضروری برای ادامه حیات و فعالیت های انسان است، محدود ساخت بلکه باید آن ها را متناسب نیاز های امروز و فردای بشر آماده نمود به گونه ای که از وارد آمدن آسیب به محیط زیست جلوگیری شود. در این پژوهش سعی شده است با شناسایی پارامترهای مهم طبیعی مکان های بهینه را برای توسعه فیزیکی شهری شهر کرج مشخص شود.

برای ارزیابی از ۱۲ شاخص استفاده شده که با استفاده از تلفیق دو مدل AHP و فازی ابتدا هر کدام از لایه ها در محیط ArcGIS فازی شدند و بعد هر کدام از لایه ها را در وزن لایه های حاصل از AHP ضرب شد و سپس لایه های فازی شده را با لایه های وزن دار ضرب کرده و عملگر ضرب ، جمع فازی و گامای فازی اجرا شد. در نهایت گامای بهینه (گامای ۰.۹) در محیط ArcGIS به ۵ کلاس طبقه بندی شد و مشخص شد که  ۱۷.۲ درصد منطقه مورد مطالعه در طبقه تناسب بسیار زیاد قرار دارد، حدود ۲۲.۹ درصد طبقه تناسب زیاد قرار دارد، حدود ۱۴.۳۸ درصد در طبقه تناسب متوسط، حدود ۲۶.۸۲ درصد در طبقه تناسب ضعیف و حدود ۱۸.۶ درصد در طبقه خیلی ضعیف قرار دارد. نتایج نشان داد جهات شمال غرب و غرب و جنوب و جنوب شرقی بهترین جهات برای توسعه فیزیکی شهر کرج می باشد و جهات شمال شرقی و شرق و شمال نامناسب ترین جهات برای توسعه شهر کرج است.

 

فهرست

۱ فصل اول

۱-۱مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۲
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
۱-۴ سوالات تحقیق ۵
۱-۵ فرضیات تحقیق ۵
۱-۶ اهداف تحقیق ۵

۱-۶-۱ هدف کاربردی تحقیق ۶
۱-۷ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۶
۱-۸ ابزار و نرم افزارهای تحقیق ۶
۱-۹ روش گردآوری اطلاعات ۶
۱-۱۰ محدودیت های تحقیق ۶
۱- ۱۱ساختار تحقیق ۷

۲ فصل دوم

۲-۱ مبانی نظری ۹
۲-۱-۱ تعریف و مفهوم شهر در ایران ۹
۲-۱-۲ مفهوم فضا ۱۰
۲-۱-۳ تعاریف توسعه ۱۰
۲-۱-۴ نظریه های رشد و شناخت بهتر ۱۱

۲-۱-۴-۱نظریه انقلاب شهری ۱۱
۲-۱-۴-۲نظریه ساخت شهر به صورت دوایر متحدالمرکز ۱۱
۲-۱-۴-۳نظریه توسعه شعاعی (ساخت قطاعی) ۱۳
۲-۱-۴-۴نظریه شهرهای نامتمرکز ۱۴
۲-۱-۴-۵ نظریه مکان مرکزی ۱۵
۲-۱-۵ اثرات زیست محیطی توسعه ی فیزیکی شتابان شهرها ۱۷
۲-۱-۵-۱ نابودی اراضی کشاورزی: ۱۷
۲-۱-۶ آسیب های زیست محیطی: ۱۹
۲-۱-۷ معیارها و ضوابط توسعه فیزیکی شهر: ۲۱
۲-۱-۸ اشکال توسعه فیزیکی شهر: ۲۱
۲-۱-۹ عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهرها: ۲۲
۲-۱-۹-۱ عوامل طبیعی: ۲۲
۲-۱-۹-۲ عوامل اقتصادی: ۲۲
۲-۱-۹-۳ عوامل اجتماعی: ۲۳
۲-۱-۹-۴ عوامل سیاسی: ۲۳

۲-۱-۱۰ سیستم های اطلاعاتی ۲۳
۲-۱-۱۰-۱ سیستم های اطلاعات جغرافیایی ۲۴
۲-۱-۱۰-۲ تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی ۲۵
۲-۱-۱۱ روش های وزن دهی به لایه ها و ارزیابی معیارها ۲۵
۲-۱-۱۱-۱ روش رتبه بندی ۲۶
۲-۱-۱۱-۲ روش نسبتی ۲۶

۲-۱-۱۱-۳ مقایسه زوجی ۲۷
۲-۱-۱۱-۳-۱ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۲۷
۲-۱-۱۱-۳-۲ مراحل استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی ۲۸
۲-۱-۱۱-۳-۳ تشکیل ماتریس مقایسه زوجی ۲۹
۲-۱-۱۱-۳-۴ محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۳۰

۲-۱-۱۱-۳-۵ بررسی میزان سازگاری قضاوت ها ۳۱
۲-۱-۱۲ بررسی مدل ها ی تلفیق لایه های اطلاعاتی ۳۴
۲-۱-۱۲-۱ مدل منطقی بولین ۳۴
۲-۱-۱۲-۲مدل همپوشانی شاخص ۳۴
۲-۱-۱۲-۳ مدل منطق فازی ۳۵
۲-۱-۱۲-۴ تفاوت ها و شباهت های تابع عضویت و تابع احتمال ۴۳
۲-۲ پیشینه تحقیق ۴۳
۲-۲-۱ پیشینه داخلی ۴۳
۲-۲-۲ پیشینه خارجی ۵۰

۳ فصل سوم

۳-۱ منطقه مورد مطالعه ۵۴
۳-۱-۱ پیشینه تاریخی ۵۴
۳-۱-۲ مراحل گسترش تاریخی شهرستان ۵۶
۳-۲ روش تحقیق ۵۸
۳-۲-۱ انتخاب منطقه مورد مطالعه ۵۹

۳-۲-۲ آماده سازی لایه های اطلاعاتی ۵۹
۳-۲-۳ وزن دهی لایه ها به روش AHP 59
۳-۲-۴ فازی سازی معیارها با توجه به توابع فازی ۵۹
۳-۲-۵ تلفیق لایه های فازی و AHP 61
۳-۲-۶ همپوشانی لایه ها و اعمال ضرب و جمع فازی ۶۱
۳-۲-۷ اعمال گامای بهینه ۶۲

۴ فصل چهارم

۴-۱ مقدمه ۶۴
۴-۲ تهیه نقشه ۶۵
۴-۲-۱ نقشه شیب ۶۵
۴-۲-۲ نقشه زمین شناسی ۶۶
۴-۲-۳ نقشه زمین لغزش ۶۷
۴-۲-۴ نقشه اقلیم ۶۹
۴-۲-۵ نقشه مناطق سیل خیز ۷۰
۴-۲-۶ نقشه پراکندگی شهرها و روستاها ۷۱

۴-۲-۷ نقشه جهت شیب ۷۲
۴-۲-۸ نقشه ارتفاع ۷۴
۴-۲-۹ مناطق حفاظت شده ۷۴
۴-۲-۱۰ آبراهه و رودخانه ها ۷۵
۴-۲-۱۱ نقشه کاربری اراضی ۷۶
۴-۲-۱۲ نقشه راه های ارتباطی ۷۷
۴-۳ وزن دهی معیارها ۷۹

۴-۴ تهیه نقشه های فاکتور فازی ۸۱
۴-۴-۱ فازی سازی نقشه ارتفاع ۸۵
۴-۴-۲ فازی سازی نقشه شیب ۸۶
۴-۴-۳ فازی سازی نقشه جهت شیب ۸۷
۴-۴-۴ فازی سازی نقشه اقلیم ۸۸
۴-۴-۵ فازی سازی نقشه فاصله از روستاها و شهرها ۸۹
۴-۴-۶ فازی سازی نقشه فاصله از شبکه های ارتباطاتی ۹۱
۴-۴-۷ فازی سازی نقشه کاربری اراضی ۹۲

۴-۴-۸ فازی سازی نقشه زمین شناسی ۹۳
۴-۴-۹ فازی سازی نقشه فاصله از آبراهه و رودخانه ها ۹۴
۴-۴-۱۰ فازی سازی نقشه فاصله از زمین لغزش ۹۵
۴-۴-۱۱ فازی سازی نقشه مناطق سیل خیز ۹۶
۴-۴-۱۲ فازی سازی نقشه مناطق محافظت شده ۹۷
۴-۵ تلفیق نقشه ها ۹۸
۵ فصل پنجم ۱۰۶
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ۱۰۷
۵-۲ آزمون فرضیات ۱۰۸
۵-۳ پیشنهادات ۱۰۹

فهرست اشکال

شکل شماره ۲-۱- الگوی اکولوژی شهری از ارنست برگس منبع: فرید، ۱۳۸۲ ۱۳
شکل شماره ۲-۲- الگوی ساخت شعاعی شهر از هومر هویت منبع: فرید، ۱۳۸۲ ۱۴
شکل ۱-۲- نمونه یک سلسله مراتبی ۲۹
شکل (۲-۲) تابع عضویت گوسین ۴۰
شکل (۲-۳) تابع گوسین نزدیک ۴۰

شکل (۲-۴) تابع لارج ۴۱
شکل (۲-۶) تابع SMALL 42
شکل (۳-۱) محدوده منطقه مورد مطالعه ۵۷
شکل (۳-۲۱) مراحل انجام تحقیق ۵۸
شکل (۴-۱) نقشه شیب شهرستان کرج ۶۶
شکل (۴-۲) نقشه زمین شناسی شهرستان کرج ۶۷
شکل (۴-۳) نقشه پراکندگی زمین لغزش شهرستان کرج ۶۸

شکل (۴-۴) نقشه پراکندگی نقاط زمین لغزش شهرستان کرج ۶۹
شکل (۴-۵) نقشه مناطق سیل خیز شهرستان کرج ۷۰
شکل (۴-۶) نقشه پراکندگی شهرهای شهرستان کرج ۷۱
شکل (۴-۷) نقشه پراکندگی روستاهای شهرستان کرج ۷۲
شکل (۴-۷) نقشه جهت شیب شهرستان کرج ۷۳
شکل (۴-۸) نقشه طبقات ارتفاعی شهرستان کرج ۷۴

شکل (۴-۹) نقشه مناطق حفاظت شده شهرستان کرج ۷۵
شکل (۴-۱۰) نقشه آبراهه های شهرستان کرج ۷۶
شکل (۴-۱۱) نقشه کاربری اراضی شهرستان کرج ۷۷
شکل (۴-۱۲) نقشه راه های ارتباطی شهرستان کرج ۷۸
شکل (۴-۱۳) نمایش امتیازهای هر معیار نسبت به یکدیگر ۸۰

شکل (۴-۱۴) وزن نهایی لایه ها ۸۰
شکل (۴-۱۵) نقشه فازی شده طبقات ارتفاعی شهرستان کرج ۸۶
شکل (۴-۱۶) نقشه فازی شده نقشه شیب شهرستان کرج ۸۷
شکل (۴-۱۷) نقشه فازی شده نقشه جهت شیب شهرستان کرج ۸۸
شکل (۴-۱۸) نقشه فازی شده نقشه اقلیم شهرستان کرج ۸۹
شکل(۴-۱۹) نقشه فازی شده نقشه نقاط شهری شهرستان کرج ۹۰

شکل(۴-۲۰) نقشه فازی شده نقشه نقاط روستایی شهرستان کرج ۹۱
شکل (۴-۲۱) نقشه فازی شده نقشه فاصله از شبکه های ارتباطاتی شهرستان کرج ۹۲
شکل (۴-۲۲) نقشه فازی شده نقشه کاربری اراضی شهرستان کرج ۹۳
شکل (۴-۲۳) نقشه فازی شده نقشه زمین شناسی شهرستان کرج ۹۴

شکل (۴-۲۴) نقشه فازی شده فاصله از آبراهه و رودخانه های شهرستان کرج ۹۵
شکل (۴-۲۵) نقشه فازی شده نقشه فاصله از نقاط زمین لغزش شهرستان کرج ۹۶
شکل (۴-۲۶) نقشه فازی شده نقشه فاصله از مناطق سیل خیز شهرستان کرج ۹۷
شکل (۴-۲۷) نقشه فازی شده فاصله از مناطق حفاظت شده شهرستان کرج ۹۸
شکل (۴-۲۸) نقشه همپوشانی با عملگر PRODUCT جهت توسعه شهرستان کرج ۹۹

شکل (۴-۲۹) نقشه همپوشانی با عملگر SUM جهت توسعه شهرستان کرج ۱۰۰
شکل (۴-۳۰) نقشه همپوشانی با عملگر GAMMA 0.9 جهت توسعه شهر کرج ۱۰۱
شکل (۴-۳۱) نقشه نهایی تناسب زمین برای توسعه کاربری شهری شهر کرج ۱۰۲
شکل (۴-۳۲) جهات مناسب (سبز) و جهات نامناسب (قرمز) توسعه فیزیکی شهر کرج ۱۰۳
شکل (۴-۳۳) مناطق شهر کرج ۱۰۴

    اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه راهکار برای توسعه مکانی فیزیکی بهینه شهری”

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *