پایان نامه مکان یابی بهینه توسعه فیزیکی شهری با تاکید بر پارامترهای طبیعی

17,800 تومان

توضيحات بيشتر

عنوان کامل:

مکانیابی بهینه توسعه فیزیکی شهری با تاکید بر پارامترهای طبیعی با استفاده از مدل تلفیقی FUZZY/AHP

 

چکیده

با پیشرفت برق آسای دنیای کنونی در تمام زمینه ها، نیاز بشری نیز در حال ازدیاد است. این توسعه روز افزون به همراه استفاده از زمین، بدون در نظر گرفتن تفاوت های اکولوژیکی و پتانسیل های محیطی باعث پیامد های ناگواری هم چون فرسایش خاک، بیابان زایی، کاهش سطح مراتع و جنگل ها و غیره می شود.

شناخت ساختار طبیعی ناحیه از یک طرف می تواند موجب وسعت بینش و معرفت از محیط گشته و از سوی دیگر امکان هرگونه حرکت سنجیده و اندیشیده را در محیط از سوی انسان در قالب یک سیستم منظم فراهم می سازد.

یکی از ویژگی های عصر ما شهرنشین شدن جمعیت و افزایش جمعیت شهر ها و در پی آن توسعه شهر های کوچک و بزرگ است که به ضرر اراضی کشاورزی می باشد . بنابراین با توجه به توسعه روزافزون شهر ها مشکلات بیش تری نیز به وجود می آید و به صورت مسائل بسیار جدی در زندگی روزمره ی بشر ظاهر می شوند. از سویی نمی توان توسعه شهری را که از جنبه های ضروری برای ادامه حیات و فعالیت های انسان است، محدود ساخت بلکه باید آن ها را متناسب نیاز های امروز و فردای بشر آماده نمود به گونه ای که از وارد آمدن آسیب به محیط زیست جلوگیری شود.

در این پژوهش سعی شده است با شناسایی پارامترهای مهم طبیعی مکان های بهینه را برای توسعه شهری شهر اهواز مشخص شود. برای ارزیابی از ۱۲ شاخص استفاده شده که با استفاده از تلفیق دو مدل AHP و فازی ابتدا هر کدام از لایه ها در محیط ArcGIS فازی شدند و بعد هر کدام از لایه ها را در وزن لایه های حاصل از AHP ضرب شد و سپس لایه های فازی شده را با لایه های وزن دار ضرب کرده و عملگر ضرب ، جمع فازی و گامای فازی اجرا شد.

در نهایت گامای بهینه (گامای ۰.۹) در محیط ArcGIS به ۵ کلاس طبقه بندی شد و مشخص شد که ۱۳.۵ درصد منطقه مورد مطالعه (۱۱۱۲.۲۴ کیلومتر مربع) در کلاس تناسب بسیار زیاد و ۱۳.۶ درصد (۱۱۲۲.۹۶کیلومتر مربع) در کلاس تناسب بسیار ضعیف قرار میگیرد. نتایج نشان داد جهات شمال غرب و غرب و جنوب بهترین جهات برای توسعه فیزیکی شهر اهواز می باشد و جهات شمال شرقی و جنوب غربی و جنوب شرقی نامناسب ترین جهات برای توسعه شهر اهواز است.

 

فهرست

۱ فصل اول

۱-۱ مقدمه ۱۲
۱-۲ بیان مسئله ۱۲
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۴
۱-۴ سوالات تحقیق ۱۵
۱-۵ فرضیات تحقیق ۱۵
۱-۶ اهداف تحقیق ۱۶

۱-۶-۱ هدف کاربردی تحقیق ۱۶
۱-۷ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۱۶
۱-۸ ابزار و نرم افزارهای تحقیق ۱۶

۱-۹ روش گردآوری اطلاعات ۱۷
۱-۱۰ محدودیت های تحقیق ۱۷
۱-۱۱ ساختار تحقیق ۱۷

۲ فصل دوم

۲-۱ مبانی نظری ۱۹
۲-۱-۱ تعریف و مفهوم شهر در ایران ۱۹
۲-۱-۲ مفهوم فضا ۲۰
۲-۱-۳ تعاریف توسعه ۲۰
۲-۱-۴ نظریه های رشد و شناخت بهتر ۲۱

۲-۱-۴-۱ نظریه انقلاب شهری ۲۱
۲-۱-۴-۲ نظریه ساخت شهر به صورت دوایر متحدالمرکز ۲۱
۲-۱-۴-۳ نظریه توسعه شعاعی (ساخت قطاعی) ۲۳
۲-۱-۴-۴ نظریه شهرهای نامتمرکز ۲۴
۲-۱-۴-۵ نظریه مکان مرکزی ۲۵
۲-۱-۵ اثرات زیست محیطی توسعه ی فیزیکی شتابان شهرها ۲۷
۲-۱-۵-۱ نابودی اراضی کشاورزی: ۲۷
۲-۱-۶ آسیب های زیست محیطی: ۲۹

۲-۱-۷ معیارها و ضوابط توسعه فیزیکی شهر: ۳۱
۲-۱-۸ اشکال توسعه فیزیکی شهر: ۳۱
۲-۱-۹ عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهرها: ۳۲
۲-۱-۹-۱ عوامل طبیعی: ۳۲
۲-۱-۹-۲ عوامل اقتصادی: ۳۲
۲-۱-۹-۳ عوامل اجتماعی: ۳۳
۲-۱-۹-۴ عوامل سیاسی: ۳۳

۲-۱-۱۰ سیستم های اطلاعاتی ۳۴
۲-۱-۱۰-۱ سیستم های اطلاعات جغرافیایی ۳۴
۲-۱-۱۰-۲ تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی ۳۵
۲-۱-۱۱ روش های وزن دهی به لایه ها و ارزیابی معیارها ۳۵
۲-۱-۱۱-۱ روش رتبه بندی ۳۶
۲-۱-۱۱-۲ روش نسبتی ۳۶
۲-۱-۱۱-۳ مقایسه زوجی ۳۷

۲-۱-۱۱-۳-۱ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۳۷
۲-۱-۱۱-۳-۲ مراحل استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی ۳۹
۲-۱-۱۱-۳-۳ تشکیل ماتریس مقایسه زوجی ۳۹
۲-۱-۱۱-۳-۴ محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۴۰

۲-۱-۱۱-۳-۵ بررسی میزان سازگاری قضاوت ها ۴۱
۲-۱-۱۲ بررسی مدل ها ی تلفیق لایه های اطلاعاتی ۴۳
۲-۱-۱۲-۱ مدل منطقی بولین ۴۴
۲-۱-۱۲-۳ مدل منطق فازی ۴۵
۲-۱-۱۲-۴ تفاوت ها و شباهت های تابع عضویت و تابع احتمال ۴۷
۲-۲ پیشینه تحقیق ۴۷
۲-۲-۱ پیشینه داخلی ۴۷

۲-۲-۲ پیشینه خارجی ۵۴
۲-۲-۳ پیشینه منطقه ای ۵۶

۳ فصل سوم

۳-۱ منطقه مورد مطالعه ۶۰
۳-۱-۱ وضع توپوگرافی، شیب و ناهمواری‌ها ۶۱

۳-۱-۱-۱ توپوگرافی ۶۱
۳-۱-۱-۲ زمین‌شناسی و پهنه‌بندی وضعیت زمین‌ساختی ۶۴
۳-۱-۱-۲-۱ سازندهای زمین شناسی ۶۶
۱-۱-۳-۱- گسل ها و پهنه‌های وقوع زلزله در شهر اهواز ۶۹
۱-۱-۳-۲- موقعیت‌های رانش زمین در اهواز ۷۳
۳-۱-۱-۳ وضعیت آب و هوایی ۷۵
۳-۱-۱-۳-۱ موقعیت ایستگاه هواشناسی شهر اهواز ۷۵

۳-۱-۱-۳-۲ مطالعات هواشناسی ۷۶
۳-۱-۱-۳-۳ شرایط آسایش ۸۳
۳-۱-۲ شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد ۸۵
۳-۱-۲-۱ اهواز پیش از اسلام ۸۶
۳-۱-۲-۲ دوران اسلامی و معاصر ۸۷
۳-۱-۲-۳ بندر ناصری و اهواز امروز ۹۱
۳-۱-۲-۴ نخستین چاه نفت در اهواز ۹۴
۳-۱-۲-۵ جنگ مردم اهواز و عثمانی‌ها با انگلستان ۹۴
۳-۱-۲-۶ روند توسعه تاریخی شهر اهواز ۹۵
۳-۲ روش تحقیق ۹۸

۳-۲-۱ انتخاب منطقه مورد مطالعه ۹۹
۳-۲-۲ شناسایی پارامترهای موثر در ارزیابی ۹۹
۳-۲-۲-۱ شیب ۹۹
۳-۲-۲-۲ زمین شناسی ۹۹
۳-۲-۲-۳ زمین لغزش ۱۰۰
۳-۲-۲-۴ اقلیم ۱۰۰
۳-۲-۲-۵ مناطق سیل خیز ۱۰۰
۳-۲-۲-۶ پراکندگی روستاها و شهرها ۱۰۱
۳-۲-۲-۷ جهت شیب ۱۰۱
۳-۲-۲-۸ ارتفاع ۱۰۱
۳-۲-۲-۹ مناطق حفاظت شده ۱۰۱

۳-۲-۲-۱۰ فاصله از آبراهه و رودخانه ها ۱۰۲
۳-۲-۲-۱۱ کاربری اراضی ۱۰۲
۳-۲-۳ آماده سازی لایه های اطلاعاتی ۱۰۲
۳-۲-۴ وزن دهی لایه ها به روش AHP 102
۳-۲-۵ فازی سازی معیارها با توجه به توابع فازی ۱۰۳
۳-۲-۶ تلفیق لایه های فازی و AHP 104
۳-۲-۷ همپوشانی لایه ها و اعمال ضرب و جمع فازی ۱۰۵
۳-۲-۸ اعمال گامای بهینه ۱۰۵

۴ فصل چهارم

۴-۱ مقدمه ۱۰۷

۴-۲ تهیه نقشه ۱۰۸
۴-۲-۱ نقشه شیب ۱۰۸
۴-۲-۲ نقشه ارتفاع ۱۰۹
۴-۲-۳ نقشه زمین شناسی ۱۱۰
۴-۲-۴ نقشه زمین لغزش ۱۱۱
۴-۲-۵ نقشه اقلیم ۱۱۲
۴-۲-۶ نقشه مناطق سیل خیز ۱۱۳

۴-۲-۷ نقشه پراکندگی روستاها و شهرها ۱۱۴
۴-۲-۸ نقشه جهت شیب ۱۱۵
۴-۲-۹ نقشه مناطق حفاظت شده ۱۱۶
۴-۲-۱۰ نقشه فاصله از آبراهه و رودخانه ها ۱۱۷
۴-۲-۱۱ نقشه کاربری اراضی ۱۱۸
۴-۲-۱۲ نقشه شبکه های ارتباطاتی ۱۱۹

۴-۳ وزن دهی معیارها ۱۲۰
۴-۴ تهیه نقشه های فاکتور فازی ۱۲۲
۴-۴-۱ فازی سازی نقشه ارتفاع ۱۲۲
۴-۴-۲ فازی سازی نقشه شیب ۱۲۳
۴-۴-۳ فازی سازی نقشه جهت شیب ۱۲۴

۴-۴-۴ فازی سازی نقشه اقلیم ۱۲۵
۴-۴-۵ فازی سازی نقشه فاصله از روستاها و شهرها ۱۲۶
۴-۴-۶ فازی سازی نقشه فاصله از شبکه های ارتباطاتی ۱۲۸
۴-۴-۷ فازی سازی نقشه کاربری اراضی ۱۲۸
۴-۴-۸ فازی سازی نقشه زمین شناسی ۱۲۹
۴-۴-۹ فازی سازی نقشه فاصله از آبراهه و رودخانه ها ۱۳۰

۴-۴-۱۰ فازی سازی نقشه فاصله از زمین لغزش ۱۳۱
۴-۴-۱۱ فازی سازی نقشه مناطق سیل خیز ۱۳۲
۴-۴-۱۲ فازی سازی نقشه مناطق محافظت شده ۱۳۳
۴-۵ تلفیق نقشه ها ۱۳۴

۵ فصل پنجم

۵-۱ آزمون فرضیات ۱۴۲
۵-۲ پاسخ به سوالات تحقیق ۱۴۳
۵-۳ بحث و نتیجه گیری ۱۴۵
۵-۴ پیشنهادات ۱۴۷

    اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه مکان یابی بهینه توسعه فیزیکی شهری با تاکید بر پارامترهای طبیعی”

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *